ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ เข้ารับพระราชทานรางวัล HOWE AWARDS 2015

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ เข้ารับพระราชทานรางวัล HOWE AWARDS 2015 จากท่านหญิงประภาพันธ์ ภานุพันธ์
(กรโกศรียกาจ)เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558